UZEM Yönetmeliği

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla- rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka- nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Merkez (YUZEM): İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 2. Müdür: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
 3. Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü, ç) Senato: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosunu,
 4. Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini,
 5. Yönetim Kurulu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin Amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı; Üniversitede uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları ve yayınlar yapmak; ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve program açmak, geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek; uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgi güncellemesine yardımcı olmak; ihtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmek; kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak; bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmaktır.

 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 2. Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için ders içeriklerini hazırlamak,
 3. Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
 4. Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş- tırmalar yapmak ve önermek,
 5. Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kuruludur.

 

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün, görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdür Yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de sona erer.

 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 1. Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,
 2. Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,
 3. Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ile çalışma programını Rektörün onayına

 

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süreleri dolan üyeler yeniden aynı usulde görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
 2. Senato tarafından açılmasına karar verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarını uygulamak,
 3. Çeşitli alanlarda düzenlenen mezuniyet sonrası eğitim veya mesleki bilgi-beceri programlarını, diploma ve sertifika programlarını uygulamak üzere diğer merkezlerle koordinasyonu sağlamak,
 4. Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak,
 5. Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
 6. Öğrenci katkı paylarını tespit ederek Rektöre sunmak,
 7. Rektöre sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

 

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 10/2/2012 tarihli ve 28200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

DESTEK TALEBİ