ORTAK DERSLER

Bölüm Hakkında: Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi
Dersin Genel Amacı:
* Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmakta olduğunu gören Türk Milleti’nin her bakımdan müstakil bir devlet kurmak ve modern bir toplum yaratmak için giriştiği Kurtuluş Savaşı’nı nasıl ve hangi şartlar altında gerçekleştirdiğini;
* Yeni devletin kurulmasında ve çağdaş toplumun yaratılmasında esas olan inkılâplar ile karşılaşılan sorunların çözümünde takip edilen metotları, uygulamaları ve sonuçlarının neler olduğunu;
* Cumhuriyetin ve cumhuriyet ile gelen yüksek değerlerin istiklâl ve istikbal için neleri içerdiğini bir bütünlük içinde ve sistematik bir yapıda üniversite gençliğine anlatmak ve bu değerlere sahip çıkmalarının gelecek için olmazsa olmaz gerçeğini ortaya koymaktır.

Öğrenme Çıktıları ve Alt Becerileri:
1.Türkiye Cumhuriyetinin ve cumhuriyet ile gelen yüksek değerlerin istiklâl ve istikbal için neleri içerdiğini bir bütünlük içinde ve sistematik bir yapıda anlama becerisi
2.Cumhuriyet ile ilgili değerlere sahip çıkmanın gelecek için olmazsa olmaz gerçeğinin benimsenmesi duyarlılığı kazanımı
3. Çağdaş toplumun güçlendirilerek devam ettirilmesi için modern dünyamızın sahip olduğu yüksek değerleri kendi değerlerimizle entegre edebilme bilgi ve becerisi kazanma
4.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini güçlendirme

Dersin Kısa Tanımı:
Milli Mücadelenin mahiyeti ve hedeflerinin neler olduğu; Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl ve hangi şartlar altında kurulduğu; devletin uluslar arası sistemde nasıl tanındığı ve kabul edildiği; her bakımdan bağımsız bir devlet ve modern bir toplum yaratma hedef ve gayelerinin nasıl hayata geçirildiği; bunların temelini oluşturan Atatürkçü Düşünce Sisteminin ne olduğunu ve nasıl oluştuğunun ortaya konmasıdır.

Akademik Kadro
Tam Zamanlı Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz TEZCAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
yilmaz.tezcan@yeniyuzyil.edu.tr

 


 

Bölüm Hakkında: TÜRK DİLİ DERSİ HAKKINDA

Türk dili dersleri, üniversitemizde 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 5/1 maddesi uyarınca Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri dışında üniversitemizin lisans ve ön lisans eğitimi veren bütün bölümlerindeki Türk öğrencilere verilmektedir.

Türk dili, iki yarıyılda verilen ikişer kredilik bir derstir. Türk dili dersinde, etkin bir şekilde konuşma ve yazmanın yanında anlama, çözümleme, yaratıcı düşünce ve eleştirel bir yoruma dayalı sözlü ve yazılı ifade gücünü geliştirmek temel hedeftir. Yüksek bir dil bilinci, dilin estetik duyuşunu da içeren bir dil zevki ve en önemlisi anadili sevgisi kazandırmak temel ilkelerimizdendir.

Öğrencilere Türk dilini doğru ve etkili kullanabilme yeteneğini kazandırmayı amaçlayan ders içeriğimiz, “Türk dilinin kökenleri hakkında bilgi edinme, yeryüzündeki dil ailelerini ve Türk dilinin ses yapısını tanıma, Türkçenin imla ve noktalama işaretlerini yerinde kullanma, sözlük ve yazım kılavuzu kullanma alışkanlığı edinme, Türkçeyi etkin bir şekilde kullanma becerisi ve kitap okuma alışkanlığı kazanma” şeklinde özetlenebilir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulların birinci sınıf öğrencilerine iki dönemi kapsayacak şekilde, “TRD 151 Türk Dili I” ve “TRD 152 Türk Dili II” olmak üzere haftada iki saat uzaktan eğitim yöntemiyle öğretim yapılmaktadır. Türk Dili dersinin 1. yarıyıl eğitim-öğretim programı şu şekildedir: 1) Dil, dil- kültür ilişkisi, yazım ve noktalama kuralları 2) Dilin kaynağı ve doğuşu, dillerin sınıflandırılması 3) Yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, yapı bakımından dünya dilleri 4) Genel dil kültürü, dil farklılaşmaları, lehçe, şive, ağız, argo 5) Türk yazı dilinin tarihi devreleri, şahsiyetler ve eserleri 6) Türk dilinin tarihi devreleri, Türk alfabeleri 7) Ses bilgisi, Türkçe sesler ve sınıflandırılması 8) Ses olayları, ses türemesi, ünlü ve ünsüz düşmesi, ünlü daralması 9) Türkçenin ses özellikleri, vurgu, yapı bakımından kelimeler 10) Türkçenin hece yapısı, kökler, isim ve fiil kökleri 11) Türkçenin ekleri, yapım ve çekim ekleri 12) Anlam ve görev bakımından kelimeler, kelime grupları 13) Cümle ve cümlenin öğeleri 14) Genel değerlendirme.

2. yarıyıl eğitim-öğretim programı ise şu şekildedir: 1) Cümle çeşitleri, fiil cümlesi, isim cümlesi, Kurallı, devrik cümle 2) Anlamına göre cümleler 3) Türkçede genel anlatım bozuklukları 4) Yazılı ve sözlü anlatım türleri, kompozisyon, kompozisyon yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar 5) Yazılı anlatım türleri: Konularına göre şiir ve şiir türleri, masal 6) Yazılı anlatım türleri: Fabl, hikâye, roman ve roman türleri 7) Yazılı anlatım türleri: Tiyatro, gezi yazısı, anı 8) Biyografi, otobiyografi, günlük 9) Yazılı anlatım türleri: Fıkra, deneme, eleştiri 10) Yazılı anlatım türleri: Mektup ve mektup çeşitleri, röportaj, mülâkat, sohbet 11) Yazılı anlatım türleri: Makale, rapor, tutanak 12) Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Tartışma, panel, forum, açık oturum, münazara 13) Görüşmeye dayalı anlatım türleri: Konferans, sempozyum( bilgi şöleni), kongre, nutuk(söylev) 14) Genel değerlendirme.

Her dersin sonunda, imla ve noktalama ile ilgili bilgi verilmektedir.

Akademik Kadro
Tam Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Nermin Değer
Türk Dili
nermin.deger@yeniyuzyil.edu.tr

 


 

Bölüm Hakkında: BMH150 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
Dersin Genel Amacı ve İçeriği

Dersin Amacı: Bilgisayar sisteminin temel kavramları verilerek, işletim sistemi (Windows 7), internet ve ofis uygulama programlarının(MS Word, Excel, Powerpoint, Access ve Outlook ) temel seviyede kullanma becerilerini vermektir.

Dersin İçeriği: Bilgisayarın Çalışma prensibi, Bilgisayarı oluşturan temel donanımlar, Yazılımlar ve Office uygulama yazılımlarıdır.

Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:
1. Bilgisayarın tanımını yapar.
2. Bilgisayar donanım parçalarının görev ve işlemlerini özetler.
3. Windows İşletim sistemini kullanır.
4. İnternet servis hizmetlerinin özelliklerini açıklar.
5. MS Word uygulama programındaki komutların çalışma prensiplerini açıklar.
6. MS Word uygulama programında biçimlendirme özelliklerini sınıflandırır.
7. MS Powerpoint uygulama programında sunu hazırlama özelliklerini kullanır.
8. MS Excel uygulama programında formül yazar.
9. MS Access veritabanı uygulama programında veri tabanı oluşturur.
10. MS Outlook uygulama programı ile e-posta ve randevularını düzenler.

Dersin kısa tanımı: MS Word, Excel, Powerpoint, Access ve Outlook ofis uygulamaları, Windows 7 – 8 – 10 İşletim Sistemi

Öğr. Gör. Gökhan KURTTEPE
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
gokhan.kurttepe@yeniyuzyil.edu.tr

DESTEK TALEBİ